คุณวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

2535 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2537 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Schiller International University, London, England.
2548 Certificate of Thailand Government Savings Bank, Management Leadership Program, Marshall School of Business, University of Southern California
2551 หลักสูตร Director Certification Program: DCP รุ่นที่ 100/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2552 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8 (วตท.8) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
2553 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3 (TEPCoT3) สถาบันวิทยาการการค้า
2554 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 (ปปร.14) สถาบันพระปกเกล้า 2555 Certificate of Housing Finance Program at the Wharton School, University of Pennsylvania 2556 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
2557 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน.4) สถาบันวิทยาการพลังงาน
2558 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 4 ) วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2559 หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 3 (บรอ.3) กองบัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2560 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปวส.6) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2560
2561 หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวพระเกียรติ
2561 หลักสูตร Advanced Audit Committee : Class 30/2018

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอฟเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เนชั่นแนล พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน รองประธาน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
2558 – ปัจจุบัน กรรมการสมาคมมิตรภาพไทย – กัมพูชา
2556 – ปัจจุบัน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์

ประสบการณ์

2560 – 2564 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
2558 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัท เอสซีเอ็น แคปปิตอล จำกัด
2556 – 2558 กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2554 – 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ)
2556 – 2557 กรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
2555 – 2557 ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน
2553 – 2555 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2554 – 2555 รองประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
2548 – 2553 รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส/หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ธนาคารออมสิน
2551 – 2553 กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหารการลงทุน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2552 – 2553 กรรมการบริษัทจัด และกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดกาารกองทุน ธนชาต จำกัด
2552 – 2553 ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
2549 – 2552 กรรมการบริษัท บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
2548 – 2549 ประธานกรรมการ บริษัท จีแคปปิตอล จำกัด
2547 – 2549 กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2544 – 2548 กรรมการ และกรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารออมสิน
2544 – 2546 กรรมการ และอนุกรรมการบริหาร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
2540 – 2541 กรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บ.ข.ส.)

ประวัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง/มูลนิธิ

– ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่อง การทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมภิบาล วุฒิสภา
– ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา
– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
– นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
– เลขาธิการ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
– เลขานุการประจำคณะกรรมธิการทหาร วุฒิสภา
– นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการพลังงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
– ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมธิการการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ การใช้จ่ายเงินแผ่นดินและการบริหารจัดการทรัพย์สินของแผ่นดินวุฒิสภา

รางวัลที่เคยได้รับ

– รางวัลผู้บริหารองค์การยอดเยี่ยม Outstanding Entrepreneurship Award at the Asia Pacific Entrepreneurship Award 2013 Thailand จัดโดย Enterprise Asia
– รางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2013 ภาคธุรกิจการเงินและการธนาคาร ของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท)
– รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น แห่งสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2556