"สินเชื่อเพื่อธุรกิจในฝัน" สินเขื่อ Coffee Business

"สินเชื่อเพื่อธุรกิจในฝัน"

สินเชื่อ Coffee Business

สินเชื่อ Coffee Business ตัวช้่วยเริ่มต้นธุรกิจ เพื่อผู้ประกอบการร้านกาแฟ สำหรับผู้ที่มีความสนใจซื้อเครื่องชงกาแฟ และเครื่องบดกาแฟ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวงเงินสินเชื่อสูงสุด 200,000 บาท และดอกเบี้ย 0.69% ต่อเดือน

จุดเด่นของสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 200,000 บาท
ดอกเบี้ย 0.69%* ต่อเดือน
*ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)
ระยะเวลากู้สูงสุด 2 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 60 ปี หรือ นิติบุคคล / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  2. กรณีบุคคลธรรมดา ต้องเป็นพนักงานประจำ ทำงานมามากกว่า 3 ปีขึ้นไป และมีรายได้ประจำ ≥ 15,000 บาท ต่อเดือน
  3. กรณีเป็นนิติบุคคล / ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีงบการเงิน หรือหลักฐานเอกสารแสดงรายได้ 

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคล)
  2. หนังสือรับรองบริษัท และ บัตรประชาชนกรรมการลงนาม (กรณี นิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
  3. รายงานการประชุม (กรณี นิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
  4. สำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด และ/หรือ
  5. ใบแสดงรายการเดินบัญชีจากสถาบันการเงิน (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
  6. สำเนาสัญญาจะซื้อขาย / ใบเสนอราคา ติดตั้งเครื่องชงกาแฟ+เครื่องบดกาแฟ พร้อมอุปกรณ์
  7. เอกสารหลักฐานการตรวจรับมอบงาน / ติดตั้ง ระหว่าง บริษัท เอ็ม ซี เอส คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด “MCS”และ ผู้กู้
"สินเชื่อเพื่อธุรกิจในฝัน" สินเขื่อ Coffee Business