สินเชื่อ Coffee Business

สินเชื่อ Coffee Business ตัวช้่วยเริ่มต้นธุรกิจ เพื่อผู้ประกอบการร้านกาแฟ เพื่อสนับสนุนผู้ที่มีความสนใจซื้อเครื่องชงกาแฟ พร้อมเครื่องบดกาแฟ

–  วงเงินสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

–  อัตราดอกเบี้ย ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี (Effective Rate)

–  ระยะเวลาเงินกู้ผ่อนนานสูงสุด 24 เดือน

จุดเด่นของสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 200,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี
(Effective Rate)
ระยะเวลาเงินกู้ 24 เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี หรือ 
 2. นิติบุคคล / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 3. รายได้มากกว่า 15,000 บาท/เดือน
 4. อาชีพอิสระ อายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 
 5. พนักงานบริษัท อายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป และผ่านการทคลองงานแล้ว
 6. การตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร (NCB) และอายุของประวัติการตรวจสอบเครดิตบูโร ไม่เกิน 30 วัน

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคล)
 2. หนังสือรับรองบริษัท และ บัตรประชาชนกรรมการลงนาม (กรณี นิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
 3. รายงานการประชุม (กรณี นิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
 4. ใบแสดงรายการเดินบัญชีจากสถาบันการเงิน (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 5. สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด และ/หรือ
 6. เอกสารที่แสดงถึงรายได้ประจำ ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 7. ผลการตรวจเครดิตบูโร
 8. สำเนาหน้าสมุดบัญชี (สำหรับการรับเงิน)
 9. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / ใบเสนอราคา ติดตั้งเครื่องชงกาแฟ + เครื่องบดกาแฟ พร้อมอุปกรณ์
 10. เอกสารหลักฐานการตรวจรับมอบงานระหว่าง บริษัท เอ็ม ซี เอส คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด และผู้กู้