สินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อผู้ประกอบการ ร้านแฟรนไชส์

สินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ, ร้านแฟรนไชส์ และ Drop off อนุมัติทันใจ ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

–  วงเงินสินเชื่อสูงสุด 200,000 บาท

–  อัตราดอกเบี้ย 0.69% ต่อเดือน

–  ผ่อนนานสูงสุด 24 เดือน

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการเปิดร้านแฟรนไชส์สะดวกส่ง / Drop off
สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการเปิดร้านแฟรนไชส์สะดวกส่ง / Drop off
สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการเปิดร้านแฟรนไชส์สะดวกส่ง / Drop off

จุดเด่นของสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 200,000 บาท
ดอกเบี้ย 0.69% ต่อเดือน*
*ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)
ผ่อนนานสูงสุด 24 เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี หรือ
 2. นิติบุคคล / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 3. เงินเดือนประจำ / รายได้ต่อเดือน มากกว่า 15,000 บาท/เดือน
 4. อายุการทำงาน อาชีพอิสระ อายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และพนักงานบริษัท อายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป และผ่านการทคลองงานแล้ว
 5. การตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร (NCB) และอายุของประวัติการตรวจสอบเครดิตบูโร ไม่เกิน 30 วัน

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา)
 2. หนังสือรับรองบริษัท และบัตรประชาชนกรรมการลงนาม (กรณี นิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
 3. รายงานการประชุม (กรณี นิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
 4. เอกสารรายการเดินบัญชีจากสถาบันการเงิน (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด 
 5. ผลการตรวจเครดิตบูโร 
 6. สำเนาหน้าสมุดบัญชี (สำหรับการรับเงิน) 
 7. เอกสารอื่น ๆ
  – เอกสารสัญญาการเปิดร้านแฟรนไชส์ / Drop off หรือ หลักฐานความเป็นเจ้าของร้านค้า