สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการเปิดร้านแฟรนไชส์สะดวกส่ง

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ เปิดร้านแฟรนไชส์สะดวกส่ง

สินเชื่อสำหรับผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของกิจการร้านแฟรนไชส์สะดวกส่ง (Drop Off)  (Ship Smile, Pays post, The Letter Post, Plus Express,  Point Express, Speedy และ แบรนด์อื่นๆ ในอนาคตภายใต้เครือ SABUY)

–  วงเงินสินเชื่อสูงสุด 200,000 บาท

–  อัตราดอกเบี้ย 0.69% ต่อเดือน

–  ผ่อนนานสูงสุด 36 เดือน

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการเปิดร้านแฟรนไชส์สะดวกส่ง / Drop off
สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการเปิดร้านแฟรนไชส์สะดวกส่ง / Drop off
สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการเปิดร้านแฟรนไชส์สะดวกส่ง / Drop off
สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการเปิดร้านแฟรนไชส์สะดวกส่ง / Drop off
สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการเปิดร้านแฟรนไชส์สะดวกส่ง / Drop off
สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการเปิดร้านแฟรนไชส์สะดวกส่ง / Drop off

จุดเด่นของสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 200,000 บาท
ดอกเบี้ย 0.69% ต่อเดือน*
*ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)
ผ่อนนานสูงสุด 36 เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี หรือ
 2. นิติบุคคล / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 3. เงินเดือนประจำ / รายได้ต่อเดือน มากกว่า 15,000 บาท/เดือน
 4. อายุการทำงาน อาชีพอิสระ อายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และพนักงานบริษัท อายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป และผ่านการทคลองงานแล้ว
 5. การตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร (NCB) และอายุของประวัติการตรวจสอบเครดิตบูโร ไม่เกิน 30 วัน

เอกสารประกอบการสมัคร

 

 1. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา)
 2. หนังสือรับรองบริษัท และบัตรประชาชนกรรมการลงนาม (กรณี นิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
 3. รายงานการประชุม (กรณี นิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
 4. เอกสารรายการเดินบัญชีจากสถาบันการเงิน (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 5. สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด และ/หรือเอกสารที่แสดงถึงรายได้ประจำ ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด  
 6. ผลการตรวจเครดิตบูโร 
 7. สำเนาหน้าสมุดบัญชี (สำหรับการรับเงิน) 
 8. เอกสารอื่น ๆ
  – เอกสารหลักฐาน Package ที่ต้องการเปิดร้าน และ/หรือ Quotation จาก Service Provider และเอกสารสถานที่ตั้งแฟรนไชส์
  – 
  หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน /อาคาร /สำนักงาน ซึ่งจะเป็นสถานที่ตั้งเปิดร้านแฟรนไชส์ / Drop Off  (ถ้ามี) ได้แก่ 
       –   สำเนาโฉนดหน้า-หลัง ต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้กู้ แม้ว่าจะยังติดจำนองกับสถาบันการเงินอยู่ ก็สามารถนำมาประกอบการพิจารณาได้
       –   สัญญาเช่าระยะยาวพื้นที่ ที่ดิน / อาคาร / สำนักงาน ที่มีสัญญาเช่าอายุเกินกว่า 3 ปี ขึ้นไป และสัญญาเช่าดังกล่าว ยังคงครอบคลุมระยะเวลาวงเงินกู้