สินเชื่อโครงการติดตั้ง Solar Rooftop

สินเชื่อโครงการติดตั้ง Solar Rooftop

ลูกค้าที่ต้องการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) สำหรับใช้ภายในบ้านเรือน SABUY Capital Plus ร่วมกับ KG-Solar, Power Creation, I-Power, PCOA และ Ponix สนับสนุนพลังงานสะอาด ลดค่าไฟ ลดโลกร้อน ด้วยสินเชื่อโครงการติดตั้ง Solar Rooftop  สำหรับติดตั้งในบ้านเรือน  

–  วงเงินสินเชื่อ 80% (รวม Vat) ของราคา Package 

–  วงเงินไม่เกินสูงสุด 350,000 บาท ต่อหลังคาเรือน

–  ระยะเวลากู้สูงสุด 84 เดือน

จุดเด่นของสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 350,000 บาท
ดอกเบี้ย ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี
(Effective Rate)
ระยะเวลากู้สูงสุด 84 เดือน
(0% 12 เดือน)

สินเชื่อโครงการติดตั้ง Solar Rooftop

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี หรือ
 2. นิติบุคคล / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 3. ผู้กู้ต้องมีรายได้ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 4. อายุการทำงาน อาชีพอิสระ มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป พนักงานบริษัท โดยมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป และผ่านการทคลองงานแล้ว
 5. การตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร (NCB) และอายุของประวัติการตรวจสอบเครดิตบูโร ไม่เกิน 30 วัน

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา)
 2. หนังสือรับรองบริษัท และ บัตรประชาชนกรรมการลงนาม (กรณี นิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
 3. รายงานการประชุม (กรณี นิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
 4. เอกสารรายการเดินบัญชีจากสถาบันการเงิน (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 5. สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด และ/หรือ
 6. เอกสารที่แสดงถึงรายได้ประจำ ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 7. ผลการตรวจเครดิตบูโร 
 8. สำเนาหน้าสมุดบัญชี (สำหรับการรับเงิน) 
 9. สำเนาสัญญาจะซื้อขาย/สัญญาว่าจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)
 10. เอกสารหลักฐานการตรวจรับมอบงานระหว่าง Partner บริษัทรับติดตั้ง Solar Rooftop และผู้กู้ (เจ้าของบ้าน)
 

สินเชื่อโครงการติดตั้ง Solar Rooftop (0% 12 เดือน)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี หรือ
 2. นิติบุคคล / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 3. ผู้กู้ต้องมีรายได้ 40,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 4. อายุการทำงาน อาชีพอิสระ มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป พนักงานบริษัท โดยมีอายุงานตั้งแต่
  4 เดือนขึ้นไป และผ่านการทคลองงานแล้ว
 5. การตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร (NCB) และอายุของประวัติการตรวจสอบเครดิตบูโร ไม่เกิน 30 วัน

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณี บุคคลธรรมดา)
 2. หนังสือรับรองบริษัท และ บัตรประชาชนกรรมการลงนาม (กรณี นิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
 3. รายงานการประชุม (กรณี นิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
 4. เอกสารรายการเดินบัญชีจากสถาบันการเงิน (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 5. สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด และ/หรือ
 6. เอกสารที่แสดงถึงรายได้ประจำ ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 7. ผลการตรวจเครดิตบูโร
 8. สำเนาหน้าสมุดบัญชี (สำหรับการรับเงิน) 
 9. สำเนาสัญญาจะซื้อขาย/สัญญาว่าจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)
 10. เอกสารหลักฐานการตรวจรับมอบงานระหว่าง Partner บริษัทรับติดตั้ง Solar Rooftop และผู้กู้ (เจ้าของบ้าน)