สินเชื่อแปลงทุนตู้เป็นทุน

สินเชื่อแปลงตู้เป็นทุน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่องในกิจการ ลูกค้าเดิม ที่เป็นเจ้าของ ตู้เติมสบาย หรือ ตู้เติมสบายพลัส

–  วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20,000 บาท

–  อัตราดอกเบี้ย ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี (Effective Rate)

–  ผ่อนนานสูงสุด 24 เดือน

จุดเด่นของสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20,000 บาท
ดอกเบี้ย ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี
(Effective Rate)
ผ่อนนานสูงสุด 24 เดือน

สินเชื่อแปลงตู้เป็นทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี หรือ
  2. นิติบุคคล / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  3. อายุการทำงาน 6 เดือนขึ้นไป
  4. การตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร (NCB) และอายุของประวัติการตรวจสอบเครดิตบูโร ไม่เกิน 30 วัน

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา)
  2. ผลการตรวจเครดิตบูโร 
  3. สำเนาหน้าสมุดบัญชี (สำหรับการรับเงิน) 
  4. เอกสารอื่นๆ  (รูปถ่ายคู่กับตู้เติมเงิน, บัตรเติมเงินตู้เติมสบาย หรือ หลักฐานการเติมเงินเข้าตู้)