สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการร้านสะดวกซัก

สินเชื่อร้านสะดวกซัก ทางเลือกของคนอยากมีธุรกิจแต่ไม่มีเวลา สนับสนุนวงเงินสินเชื่อให้กับเจ้าของอพาร์ทเมนต์ขนาดกลาง-ขนาดเล็ก เจ้าของร้านโชห่วย หรือลูกค้าที่มีพื้นที่อยู่ในชุมชน สามารถติดตั้งเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า เพื่อประกอบกิจการร้านซักผ้าขนาดเล็กได้

 • วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี (Effective Rate)
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี

สินเชื่อเพื่อร้านสะดวกซัก 24Wash
สินเชื่อเพื่อร้านสะดวกซัก Laundry Bar
สินเชื่อเพื่อร้านสะดวกซัก Sabuy Wash
สินเชื่อเพื่อร้านสะดวกซัก Tanjai
สินเชื่อเพื่อร้านสะดวกซัก Wonder Wash
สินเชื่อเพื่อร้านสะดวกซัก Trendy Wash

สินเชื่อสะดวกซัก

จุดเด่น

 1. วงเงินสินเชื่อ 70% (รวม Vat) ของราคา Package (สูงสุดไม่เกิน 2.0 ล้านบาท)
 2. ระยะเวลากู้สูงสุด 60 เดือน
 3. อัตราดอกเบี้ย ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี (Effective Rate)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี หรือ
 2. นิติบุคคล / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 3. ผู้กู้ต้องมีรายได้มากกว่า 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 4. อายุการทำงาน อาชีพอิสระ มีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป / พนักงานบริษัท โดยมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป และ
  ผ่านการทคลองงานแล้ว
 5. การตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร (NCB) และอายุของประวัติการตรวจสอบเครดิตบูโร ไม่เกิน 30 วัน

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา)
 2. หนังสือรับรองบริษัท และ บัตรประชาชนกรรมการลงนาม (กรณี นิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
 3. รายงานการประชุม (กรณี นิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
 4. เอกสารรายการเดินบัญชีจากสถาบันการเงิน (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 5. สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด และ/หรือ
 6. เอกสารที่แสดงถึงรายได้ประจำ ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 7. ผลการตรวจเครดิตบูโร 
 8. สำเนาหน้าสมุดบัญชี (สำหรับการรับเงิน) 
 9. เอกสารหลักฐาน Package ที่ต้องการเปิดร้าน และ/หรือ Quotation จาก Service Provider และเอกสารสถานที่ตั้งแฟรนไชส์
 

สินเชื่อสะดวกซัก SABUY GROUP

จุดเด่น

 1. วงเงินสินเชื่อ 70% (รวม Vat) ของราคา Package (สูงสุดไม่เกิน 2.0 ล้านบาท)
 2. ระยะเวลากู้สูงสุด 84 เดือน
 3. อัตราดอกเบี้ย
  –  ร้อยละ 13 ต่อปี (Effective Rate) กรณีกู้ไม่เกิน 5 –  ร้อยละ 15 ต่อปี (Effective Rate) กรณีกู้เกินกว่า 5 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 7 ปี 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี หรือ
 2. นิติบุคคล / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 3. ผู้กู้ต้องมีรายได้มากกว่า 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 4. อายุการทำงาน อาชีพอิสระ มีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป / พนักงานบริษัท โดยมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป และ
  ผ่านการทคลองงานแล้ว
 5. การตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร (NCB) และอายุของประวัติการตรวจสอบเครดิตบูโร ไม่เกิน 30 วัน

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณี บุคคลธรรมดา)
 2. หนังสือรับรองบริษัท และ บัตรประชาชนกรรมการลงนาม (กรณี นิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
 3. รายงานการประชุม (กรณี นิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
 4. เอกสารรายการเดินบัญชีจากสถาบันการเงิน (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 5. สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด และ/หรือ
 6. เอกสารที่แสดงถึงรายได้ประจำ ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 7. ผลการตรวจเครดิตบูโร
 8. สำเนาหน้าสมุดบัญชี (สำหรับการรับเงิน) 
 9. เอกสารหลักฐาน Package ที่ต้องการเปิดร้าน และ/หรือ Quotation จาก Service Provider และเอกสารสถานที่ตั้งแฟรนไชส์

สินเชื่อร้านซักผ้าขนาดเล็ก

จุดเด่น

 1. วงเงินสินเชื่อ สูงสุด 200,000 บาท 
 2. ระยะเวลากู้สูงสุด 24 เดือน
 3. อัตราดอกเบี้ย ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี (Effective Rate)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี หรือ
 2. นิติบุคคล / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 3. ผู้กู้ต้องมีรายได้มากกว่า 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 4. อายุการทำงาน อาชีพอิสระ มีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป / พนักงานบริษัท โดยมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป และ
  ผ่านการทคลองงานแล้ว
 5. การตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร (NCB) และอายุของประวัติการตรวจสอบเครดิตบูโร ไม่เกิน 30 วัน

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณี บุคคลธรรมดา)
 2. หนังสือรับรองบริษัท และ บัตรประชาชนกรรมการลงนาม (กรณี นิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
 3. รายงานการประชุม (กรณี นิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
 4. เอกสารรายการเดินบัญชีจากสถาบันการเงิน (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 5. สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด และ/หรือ
 6. เอกสารที่แสดงถึงรายได้ประจำ ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 7. ผลการตรวจเครดิตบูโร
 8. สำเนาหน้าสมุดบัญชี (สำหรับการรับเงิน) 
 9. ใบเสนอราคาซื้อเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า พร้อมระบบการชำระเงิน (รวม VAT)
 10. เอกสารใบเสนอราคาจาก Partner และแผนที่ที่ตั้งร้านซักผ้าขนาดเล็ก